Regulamin Świątecznej Promocji „Zwrot za Lot” Casa Dominicana

 1. Organizator Promocji: Casa Dominicana Sp. z o.o.
 2. Okres Promocji: Promocja obowiązuje od 17 grudnia do 31 grudnia 2023 roku do godziny 23:59 (CET)
 3. Zasady Uczestnictwa:
  • Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Uczestnik musi zarezerwować nieruchomość na rynku pierwotnym w Dominikanie za pośrednictwem Casa Dominicana Sp. z o.o. w cenie nie niższej niż 350 000 USD w okresie trwania promocji.
  • Rezerwacja musi być potwierdzona pisemną umową,a opłata rezerwacyjna w wysokości do 5000 USD musi być wpłacona przed zakończeniem okresu promocji. Decyduje data wykonania skutecznej płatności na rachunek bankowy dewelopera.
 4. Nagroda:
  • Nagrodą w promocji jest zwrot kosztów podniesienia klasy lotu na Premium lub Business do i z Dominikany, nie wyższy niż równowartość 2 000 USD, lecz nie więcej niż 10 000 PLN
  • Lot, którego dotyczy wymieniony w promocji zwrot kosztów musi odbyć się w okresie od 17 grudnia do 31 marca 2024.
  • Jeżeli uczestnik będzie realizował tylko lot w jedną stronę w tym czasie – promocja w takim przypadku dotyczy tylko lotu w jedną stronę.
  • Zwrot zostanie dokonany na podstawie oryginalnych, imiennych / firmowych faktur lub rachunków, które Uczestnik musi przedstawić najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zakupu nieruchomości.
  • Zwrot zostanie dokonany w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania wymaganych dokumentów i po wcześniejszym opłaceniu pierwszej transzy wymaganej kwoty dla wybranego projektu deweloperskiego.
  • Zwrot zostanie dokonany na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy, a prowizja za dokonanie przelewu zostanie odliczona od kwoty zwrotu kosztów.
 5. Warunki Wyłączenia z Promocji:
  • Nie dotyczy osób współpracujących lub związanych zawodowo z Casa Dominicana Sp. z o.o.
  • Nie dotyczy rezerwacji anulowanych przed zakończeniem okresu promocji.
  • Nie dotyczy lotów zrealizowanych przed rozpoczęciem promocji.
 6. Ograniczenia:
  • Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami oferowanymi przez Casa Dominicana Sp. z o.o.
  • Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani inne świadczenia.
 7. Postanowienia Końcowe:
  • Casa Dominicana Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji lub jej anulowania z ważnych powodów, z obowiązkiem niezwłocznego poinformowania uczestników.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.